กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นเจ้าภาพ working lunch กับอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง

กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเป็นเจ้าภาพ working lunch กับอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 651 view

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม working lunch ระหว่างข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง นำโดยนางหลิ่ว เชินจือ (Liu Chenzi) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง พร้อมกับข้าราชการจากฝ่ายเอเชียและฝ่ายพิธีการ สำนักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

1 2   3  

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความขอบคุณที่ได้มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทำให้สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ ที่สำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งสำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยเฉพาะการเยือนระดับสูงระหว่างกันในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลกวางตุ้ง (นครกว่างโจว เมืองฝอซาน และเมืองเจียงเหมิน) ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ และนายหวัง เหว่ยจง (Wang Weizhong) ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

4 6  

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ย้ำที่จะให้ความสำคัญกับการรักษาพลวัตความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยกับมณฑลกวางตุ้ง ผ่านกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างกัน ได้แก่ การประชุมความร่วมมือระดับสูง ไทย-กวางตุ้ง (High Level Cooperation Conference – HLCC) ครั้งที่ ๒ ความร่วมมือระหว่างโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay Area – GBA) รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป เช่น โครงการ Creative Thailand 2023 ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะเป็น
การรักษาพลวัตความสัมพันธ์ที่ดีระดับประชาชาชนต่อประชาชนด้วย

5 8