สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

4 ก.ย. 2563

367 view

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 07.00 - 13.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดเที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่ตกค้างในจีนเดินทางกลับประเทศไทย โดยในโอกาสดังกล่าว นางสาวนิภัสสร คำภา รองกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กงสุล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยตกค้างในจีนจำนวน 20 คนและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจำนวน 136 คน รวมทั้งสิ้น 156 คน โดยเที่ยวบินพิเศษสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ 3081 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุน นครกว่างโจว เวลา 12.40 น.

การจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต. 8 และขอให้คนไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT Airport และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ารับการกักตัว 14 วัน รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัย ถุงมือป้องกันโรคและของที่ระลึกให้กับคนไทยข้างต้น โดยการส่งคนไทยข้างต้นกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 14.30 น.

ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 5 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคนไทยตกค้างกลับไทยรวม 292 คน และคนต่างชาติ 305 คน โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คนไทย 87 คน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 8097 ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คนไทยและคนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ 123 คน โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 3081 ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คนไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ 25 คน โดยสายการบินไชน่า  เซาเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 3081 และครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คนไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติ 202 คน โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ 3081

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ