สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัล จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนไทยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัล จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนไทยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 458 view

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัล จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนไทยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ชุมชนไทยในเมืองจูไห่และบริเวณใกล้เคียง ณ โรงแรมสิมิลัน เมืองจูไห่

ในโอกาสดังกล่าว นางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้กล่าวเปิดการอบรมโดยเน้นย้ำความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและครอบครัวในเขตกงสุลให้มีความตื่นตัว และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในอนาคต

1   

ในการอบรมครั้งนี้ ผู้แทนจากบริษัทสยามแก๊สฯ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยในเมืองจูไห่ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมถึงสาเหตุและลักษณะของการภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเมืองจูไห่และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ไต้ฝุ่น น้ำท่วม และดินถล่ม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้อธิบายแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ รวมถึงแจ้งช่องทางการติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศของหน่วยงานในพื้นที่

2 3  

การอบรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนไทยในเมืองจูไห่ในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยในพื้นที่ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยให้สามารถพึ่งพากันได้ทั้งในเวลาปกติและเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4 5  

6   5_1