สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

10 พ.ย. 2563

142 view

          เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดเที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่ตกค้างในจีนเดินทางกลับประเทศไทย โดยในโอกาสดังกล่าว เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยตกค้างในจีนจำนวน ๑๑ คน และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจำนวน ๒๖๗ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ คน โดยเที่ยวบินพิเศษ สายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ (China Southern Airlines) เที่ยวบินที่ CZ3081 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุนนครกว่างโจว เวลา ๑๓.๒๗ น.

          การจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต. ๘ และขอให้คนไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT Airport และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ารับการกักตัว ๑๔ วัน รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัย ถุงมือป้องกันโรคและของที่ระลึกให้กับคนไทยข้างต้น โดยการส่งคนไทยข้างต้นกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา ๑๔.๔๙ น.

          ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๑๑ โดยที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคนไทยและคนต่างชาติกลับไทยรวมจำนวน ๒,๒๐๒ คน ซึ่งแบ่งเป็นคนไทย ๓๗๐ คน และคนต่างชาติ ๑,๘๓๒ คน

 

1_3

การจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

 

2_3

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ มอบของที่ระลึก
ให้แก่คนไทย ณ จุดตรวจเอกสารและรับของที่ระลึก

 

3_4  

ผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ
เข้าแถว ณ บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง

 

0

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวถ่ายภาพร่วมกับคนไทย
ที่จะเดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ

 

------------------------------------