สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน จัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

30 ก.ย. 2563

424 view

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดเที่ยวบินพิเศษอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่ตกค้างในจีนเดินทางกลับประเทศไทย โดยในโอกาสดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยตกค้างในจีนจำนวน 12 คนและชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจำนวน 170 คน รวมทั้งสิ้น  182 คน โดยเที่ยวบินพิเศษสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 8095 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุน นครกว่างโจว เวลา 16.49 น.

การจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และสายการบินไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต. 8 และขอให้คนไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT Airport และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ารับการกักตัว 14 วัน รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัย ถุงมือป้องกันโรคและของที่ระลึกให้กับคนไทยข้างต้น โดยการส่งคนไทยข้างต้นกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 18.06 น.

ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 7 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคนไทยตกค้างกลับไทยรวม 315 คน และคนต่างชาติ 735 คน รวมทั้งสิ้น 1,050 คนกลับไทย โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง