สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน ส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ในจีน ส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับไทย

1 ม.ค. 2564

213 view

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีนางสาวเนตรนภา คงศรี กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยตกค้างในจีนจำนวน ๑๙ คน ซึ่งรวมถึงข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ที่ครบวาระประจำการและผู้ติดตาม รวมทั้งชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจำนวน ๔๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖๑ คน เดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบิน 9 Air เที่ยวบินที่ AQ1007 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานไป๋หยุนนครกว่างโจวเมื่อเวลา ๒๒.๕๕ น.

การส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และสายการบิน 9 Air โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต. ๘ และขอให้คนไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AOT Airport และลงนามในหนังสือยินยอมเข้ารับการกักตัว ๑๔ วัน รวมทั้งได้แจกหน้ากากอนามัย ถุงมือป้องกันโรคและของที่ระลึกให้กับคนไทยข้างต้น โดยการส่งคนไทยข้างต้นกลับประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เที่ยวบินดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๕๐ น.

ทั้งนี้ การส่งคนไทยตกค้างในจีนกลับประเทศไทยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๑๕ โดยที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ส่งคนไทยและคนต่างชาติกลับไทยรวมจำนวน ๒,๗๙๕ คน ซึ่งแบ่งเป็นคนไทย ๔๓๖ คน และคนต่างชาติ ๒,๓๕๙ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ